English Chinese (Traditional) French Vietnamese
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
Siu Qúy
This content requires Flash Player!
To view this content, JavaScript must be enabled, and you need the latest version of the Flash Player.
Download Adobe Flash Player now!

Họa Sĩ Siu Qúy

-          Sinh năm 1970

-          Toát nghieäp tröôøng Ñaïi Hoïc Myõ Thuaät TP. Hoà Chí Minh 1999 .

-          Hoäi Vieân Hoäi Myõ Thuaät TP.HCM .

-          Hoäi Vieân Hoäi Myõ Thuaät Vieät Nam .


  

Hoaït Ñoäng Ngheä Thuaät :

-          1994 Trieãn Laõm Sinh Vieân _Tröôøng Ñaïi Hoïc Myõ Thuaät TP.HCM

-          1995 Trieån laõm Hoïa Só Treû – TP HCM

-          1996 Trieån laõm Hoïa Só Treû – TP HCM

-          1997 Trieån laõm Khu vöïc Mieàn Trung – Ban Meâ Thuoät – VN.

-          1998 Trieån laõm nhoùm Taây Nguyeân _ TP Pleiku .

-          1999 Trieån laõm Khu vöïc Mieàn Trung – Nha Trang .

-          2000 Trieån laõm Caù Nhaân – TP Pleiku – Gia Lai.

-          2001 Trieån laõm Nhaät-Vieät taïi Baûo Taøng Myõ thuaät TP HCM.

-          2002 Trieån laõm Thaày vaø Troø taïi Baûo Taøng MT TP HCM.

-               Trieån laõm traïi saùng taùc taïi Baûo Taøng MT TP HCM.

-          2003 Trieån laõm 30/04 taïi Baûo Taøng MT TP HCM.

-               Trieån laõm Phillip Morris Vietnam S.A.

-              Installation – Ferformance _ Bình Qöôùi _ TP HCM.

-          2004 Trieån laõm nhoùm – Hoäi Myõ thuaät TP HCM.

-               Trieån laõm traïi saùng taùc Treû ,hoäi MT TP HCM.

-               Trieån laõm 22/12 taïi Baûo taøng MT TP HCM.

-          2005 Trieån laõm traïi saùng taùc Treû_ Ñalat- Vieät nam

-               Trieån laõm traïi saùng taùc –Baûo taøng MT TP HCM.

-               Trieån laõm “ AÙnh maét Treû “ BAÛo taøng Myõ thuaït Haø Noäi.

-               Trieån laõm CLB Hoïa Só Treû –TP HCM-Vieät Nam.

-               Trieån laõm Myõ thuaät Tao1n Quoác VieäT Nam ( 2000 -2005 )-Haø Noäi.

-          2006 Trieån laõm “ Khoûa thaân vaø Chaân Dung ” Hoäi MT TP HCM.

-               Installation – Ferformance _ Vaên Thaùnh – TP HCM.

-               Trieån laõm Giaûi thöôûng vaø Ñaàu tö – Baûo taøng Mt TP HCM.

-               Trieån laõm Khu vöïc VI – Baûo taøng MT tP HCM.

-               Trieån laõm “ Hoäi Hoïa Thaùng 10 ” baûo taøng MT TP HCM.

-               Trieån laõm “Nhaân AÙi ” Hoäi Mt TP HCM.

-               Installation – Ferformance- Hoäi Mt TP HCM.

-          2007 Installation – Ferformance “Festyval Treû” – Haø Noäi _ Vieät Nam.

-               Trieån laõm “Look”-Blue Space gallery – TP HCM.

-               Trieån laõm Khu vöïc VI Baûo taøng MT TP HCM.

-               Trieån laõm Giaûi thöôûng vaø Ñaàu tö taïi Baûo taøng MT TP HCM.

-               Trieån laõm “Thaønh Phoá Treû ” Hoäi MT tP HCM.

-               Trieån laõm “Khoûa thaân vaø Chaân Dung ” –Hoäi Mt TP HCM.

-          2008 Installation – Ferformance – Video art, Gallery San Art,VN.

-               Trieån laõm Hoïa só Treû – Hoäi MT TP HCM.

-               Trieån laõm Saùng taùc Treû – Baûng Taøng MT tP HCM.

-              Trieån laõm Khu Vöïc VI – Baûo taøng MT TP HCM.

-               Trieån laõm Chuyeân nghaønh Hoäi Hoïa – Baûo taøng Mt tP HCM.

Giaûi Thöôûng :

1997 – Giaûi thöôûng Lieân Hieäp Vaên Hoïc – Ngheä Thuaät Vieät Nam.

1998 – Giaûi Khuyeån khích nhaø Thieát keá SaiGon – Tp HCm.

2004 – Giaûi thöôûng Ñaàu Tö Lieân Hieäp VaÊn Hoïc –Ngheä thuaät TP HCM.

2004 – Baèng Khen hoaït ñoäng Ngheä Thuaät, Hoäi myõ thuaät TP HCM.

2005 – Huy chöông Vaøng Myõ Thuaät Toaøn Quoác ( 2000 – 2005 ) Vieät Nam.

2005 – Baèng Khen hoaït d9o665ng Ngheä thuaät, Hoäi MT TP HCM.

2006 – Giaûi Nhaát Hoäi Hoïa chuyeân nghaønh 2006 ,Tp HCM.

2006 – Baèng khen Saùng taïo Ngheä thuaät UBND _ TP HCM.

2008 – Baèng khen Taùc phaåm môùi- Hoäi Myõ Thuaät TP HCM.