Waiting (Chờ đợi)

Kích thước: 100cm x 100cm
Sáng tác năm 2009

Danh mục: