English Chinese (Traditional) French Vietnamese
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
Trần Văn Hải
This content requires Flash Player!
To view this content, JavaScript must be enabled, and you need the latest version of the Flash Player.
Download Adobe Flash Player now!

 Họa Sĩ Trần Văn Hải

 

Sinh Naêm 1970

Hoäi vieân hoäi Myõ Thuaät TP.HCM vaø Vieät Nam

1988 – 1997 : Hoïc vaø laøm vieäc taïi Coâng ty Myõ Thuaät TP. HCM

2001 – ñeán nay Hoaït ñoäng taïi CLB Myõ Thuaät Q5 ( TTVH Q5 )


 

Hoaït Ñoäng Ngheä Thuaät :

- Triển lãm “Hành trình mới – Sơn ta tổng hợp” 2009 (Bảo Tàng Mỹ Thuật TP.HCM).

- Trieãn laõm khu vöïc IV : töø năm 2005,2006,2007,2008 ( Hoäi myõ thuaät VN toå chöùc ).

- Trieãn laõm baùo caùo traïi saùng taùc TP.HCM : töø name 2007, 2008 ( Hoäi myõ thuaät TP toå chöùc ).

- Trieãn laõm Thö Hoïa leã hoäi VH Ngöôøi Hoa 2007 ( Boä Vaên Hoùa toå chöùc )

- Trieãn laõm töø thieän 2005

- Trieãn laõm Nhaân aùi 2007 ( Hoäi Myõ Thuaät TP toå chöùc )

- Trieãn laõm gay quyõ töø thieän ( soùng thaàn ) 2005( chi hoäi Myõ thuaät VN toå chöùc )

- Trieãn laõm Myõ Thuaät Ngöôøi Hoa : naêm 2004 ,2005, 206, 2007, 2008

- Tham gia trieãn laõm Myõ thuaät 2007( Hoäi Lieân Hieäp Vaên hoïc Ngheä Thuaät Vn toå chöùc )

- Trieãn laõm Myõ Thuaät ngaønh Hoäi Hoïa 2008 ( Myõ thuaät TP toå chöùc )

- Trieãn laõm “ Muøa Xuaân 2009 “ ( Myõ thuaät TP toå chöùc )

- Trieãn laõm Myõ Thuaät Nhaân AÙi ( Hoäi Myõ Thuaät toå chöùc )

Thaønh tích :

Giaûi C khu vöïc VI 2008 ( Hoäi Myõ Thuaät Vn toå chöùc )

Giaûi Ñaàu tö 2008 ( Hoäi myõ thuaät TP toå chöùc ).

Giaáy khem giaûi thöôûng khu vöïc VI 2007 ( Hoäi myõ thuaät VN toå chöùc ).

Baèng khen veâ hoaït ñoäng chuyeân moan naêm 2008 ( cuûa Hoäi myõ thuaät TP ).